Αναρτήθηκε στις:08-04-21 17:06

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου


Την Παρασκευή 09-04-2021 και ώρα 09:30 συνεδριάζει -μέσω τηλεδιάσκεψης- η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 01-12-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση – αποκατάσταση Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Δραγοψάς», προϋπολογισμού € 125.000,00 με ΦΠΑ.

2. Έγκριση του από 19-03-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 19-03-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση Ε.Ο. Άρτας – Πατρών έως όρια Ηπείρου», προϋπολογισμού € 300.000,00 με ΦΠΑ.

3. Έγκριση του από 02-04-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση στέγης κοινόχρηστης εγκατάστασης συνάθροισης κοινού ΤΚ Χουλιαράδων», προϋπολογισμού € 39.500,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.

4. Διαπίστωση της επάρκειας των επανορθωτικών μέτρων (οψιγενής μεταβολή), που έχει λάβει ο προσωρινός μειοδότης του υποέργου με α/α 5 «Μεταφορά Δικτύων ΔΕΥΑΙ», προϋπολογισμού 2.129.032,26 € (χωρίς ΦΠΑ) της Πράξης «Οδός Σταύρου Νιάρχου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020», βάσει της σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής του άρθρου 73 παρ. 9 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147).

5. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ε.Ο. Άρτας – Τρικάλων», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

6. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση Ε.Ο. Άρτας – Καρδίτσας», προϋπολογισμού € 100.000,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

7. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού από καθιζήσεις από Πάργα έως τη θέση Βρύση Αγιάς», προϋπολογισμού € 86.800,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

8. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς αρχαιολογικό χώρο Κασσιόπης και περιοχή Μυρσίνης», προϋπολογισμού € 74.400,00 με ΦΠΑ και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

9. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Ασφαλτόστρωση δρόμου εντός οικισμού Γορίτσας στην περιοχή προς τον κάμπο Κουτσελιού», αναδόχου «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ.», μέχρι την 07-08-2021.

10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την μετατόπιση δικτύου ΔΕΔΔΗΕ, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή Νέας Γέφυρας στη θέση Μεσογέφυρα στον Αώο Ποταμό, σύνδεση Μέρτζιανης με Μολυβδοσκέπαστη».

11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποπεράτωση καθαρισμού Γορμού ποταμού (παροχή υπηρεσιών)».

12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποπεράτωση μονοπατιού από Πληκάτι – Αετομηλίτσα – Δροσοπηγή – Αγία Παρασκευή περίπου 55 χιλιόμετρα (παροχή υπηρεσιών)».

13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συγκέντρωση και απομάκρυνση δέντρων και τμημάτων κορμών που απέθεσε ο Καλαμάς σε καλλιέργειες και δεντρώνες μετά τις τελευταίες πλημμύρες (παροχή υπηρεσιών)».

14. Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Πωγωνίου για την τεχνική υποστήριξη (σύνταξη και επίβλεψη μελετών και επίβλεψη έργων) του Δήμου Πωγωνίου.

15. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού Κράψη-Ανατολική», αναδόχου Φάη Δημητρίου ΕΔΕ.

16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ιωαννίνων για το δίμηνο Μαΐου – Ιουνίου 2021 (έργα ΕΣΠΑ 2014-2020).

17. Απόφαση επί αιτήματος για εξωδικαστικό συμβιβασμό, με καταβολή αποζημίωσης εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου, κατόπιν έκδοσης της υπ΄ αριθ. 448/2020 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.

18. Έγκριση υποβολής αιτήματος στον ΟΑΕΔ και αποδοχή επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών, στην Π.Ε. Ιωαννίνων.

19. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Ιωαννίνων οικ. έτους 2021.

20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ηπείρου για το δίμηνο Μαΐου – Ιουνίου έτους 2021, για υπηρεσιακές ανάγκες για τον έλεγχο επενδύσεων ενταγμένων στους Αναπτυξιακού Νόμους, 3299/2004, Ν.3908/11 και Ν.4399/2016.

21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη μεταφορά προκατασκευασμένων οικίσκων για την προσωρινή στέγαση πληγέντων από τον σεισμό της 21ης Μαρτίου 2020.

22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια πινακίδων διαστάσεων 0,11 x 0,08 για την σήμανση του μονοπατιού EPIRUS TRAIL, με 1700 με πορεία δεξιά και 1700 με πορεία αριστερά».

23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση πρασίνου έμπροσθεν της Περιφέρειας Ηπείρου (παροχή υπηρεσιών)».

24. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Καθαρισμός – προστασία πρανών υδατορεμάτων Π.Ε. Άρτας», αναδόχου «Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε.», μέχρι την 30-06-2021.

25. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Κατασκευή πεζοδρομίων και βελτίωση της 4ης επαρχιακής οδού εντός των ορίων του Δήμου Αρταίων», αναδόχου Σφήκα Σωτηρίου, μέχρι την 31-05-2021.

26. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Άρτας «Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών κερκίδων 250 θέσεων στο γήπεδο Γραμμενίτσας, 150 θέσεων στο γήπεδο Καμπής και 150 θέσεων στο γήπεδο Καλαμιάς», αναδόχου «EVEN Ι.Κ.Ε», μέχρι την 30-06-2021.

27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τα συμβολαιογραφικά και λοιπά έξοδα και εντολή κατάρτισης συμβολαίου σύστασης δικαιώματος επιφανείας, σε τμήμα του Στρατοπέδου Παπακώστα στην Άρτα, ιδιοκτησίας του Ταμείου Εθνικής Άμυνας (ΝΠΔΔ), υπέρ της Περιφέρειας Ηπείρου.

28. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός και αποκατάσταση μονοπατιού και ξύλινης γέφυρας στους δύο καταρράκτες της Τ.Κ. Καταρράκτη Άρτας (παροχή υπηρεσιών)».

29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεσος καθαρισμός της εθνικής οδού από Γέφυρα Καλογήρου έως Λούρο για αποφυγή ατυχημάτων (παροχή υπηρεσιών)».

30. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη μισθοδοσία εποχικού προσωπικού (κτηνιάτρου) στο πλαίσιο εξυγίανσης του Ζωικού Κεφαλαίου της Π.Ε. Θεσπρωτίας.

31. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης του προϋπολογισμού της Π.Ε. Θεσπρωτίας οικ. έτους 2021.

32. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 11-12-2020 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Συντήρηση - αποκατάσταση - κατασκευή πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμός του Επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 268.487,80 με Φ.Π.Α.

33. Έγκριση του από 22-03-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 22-03-2021 ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα σήμανσης και ασφάλειας επί του Επαρχιακού οδικού δικτύου Πρέβεζας, προϋπολογισμού 130.000,00 € με ΦΠΑ.

34. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή των προβλεπόμενων τελών του τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ) και ελέγχου ταχογράφων της Π.Ε. Πρέβεζας, για το έτος 2021.

35. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας, για την ανανέωση της σύμβασης ενός (1) ατόμου, ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων, με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. στην Π.Ε. Πρέβεζας.

36. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας, οικ. έτους 2021.

37. Διόρθωση της αριθμ. 9/486/22-03-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης τροποποίησης δρομολογίων μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας σχολικού έτους 2020-2021.

38. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια στηθαίων για αντιμετώπιση άμεσων αναγκών στο Ε.Ο.Δ. Πρέβεζας - Ηγουμενίτσας».

39. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Καθαρισμός παραλιακής οδού από Φραξήλα προς Μονολίθι για βελτίωση ορατότητας (παροχή υπηρεσιών)».

40. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταπολέμηση κουνουπιών για την περιοχή Σαγιάδας Θεσπρωτίας για το έτος 2021.

41. Έγκριση του από 06-04-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδών στην περιοχή Σαρακήνικο Πάργας και λήψη ειδικών μέτρων μετά τις γεωτρήσεις στην περιοχή», προϋπολογισμού € 348.000,00 με ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης.img

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ